Lietošanas nosacījumi

Šie ir SIA "Scentopia", juridiskā adrese - Rīga, Lomonosova iela 14-20, LV-1019, reg.nr. 40203482912, iepirkšanās mājas lapas lietošanas un preču un pakalpojumu pasūtīšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Līgums").

Šie noteikumi attiecas uz precēm, kas tiek pasūtītas "Scentopia" interneta veikalā www.scentopia.lv. SIA "Scentopia" piegādā Preci un sniedz pakalpojumus Klientam, iepriekš saņemot priekšapmaksu no Klienta pilnā apmērā.

Līgumā iekļautie definējumi

 • Klients - reģistrētais konta turētājs, kuram ir tiesības izveidot, mainīt, papildināt, autorizēt Pasūtījumu.
 • Sistēma - izpildītāja veidota mājas lapa un datu bāze, kuras ietvaros Klients veic Pasūtījumus.
 • Preču grozs (Pasūtījums) - preču kopums, kuras Klients ir apkopojis un tās tiek autorizētas vienā reizē.
 • Preču groza (Pasūtījuma) izveidošanas datums - brīdis, kad Klients ir izveidojis jaunu Pasūtījumu.
 • Preču groza (Pasūtījuma) autorizācija - Klienta apstiprinājums sistēmā, ka Pasūtījums ir nokomplektēts un vairs netiks mainīts.
 • Preču groza (Pasūtījuma) autorizācijas brīdis ir konkrēts laika brīdis kalendārajā dienā, kad Klients dod apstiprinājumu sistēmā, ka Pasūtījums ir nokomplektēts un vairs netiks mainīts un tas tiek slēgts, ar to saprotot, ka tajā nav iespējamas veikt izmaiņas.
 • Preču groza (Pasūtījuma) piegādes datums - Klienta izvēlēts datums, kad Pasūtījums tiek piegādāts Klientam.
 • Preču cenas nemainīšanās garantijas perioda datums - laika perioda beigu datums, līdz kuram piegādātāji ir garantējuši Izpildītājam, ka tie nemainīs Preču cenas, ja Preču Pasūtījums tiks veikts šajā laika periodā.
 1. Līguma priekšmets
  1. Klients pasuta, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un nodot preces, kuru nosaukumi, komplektācija, cenas, daudzums un Preces vērtība ir saskaņotas ar klientu. Informācija arī noradīta pavadzīmē.
  2. Klients apņemas pasūtīt un pieņemt Preces un samaksāt par tām Pasūtījuma cenu Līgumā noteiktā kārtībā.
  3. Preču piegāde tiek veikta tikai noteiktās ģeogrāfiskās zonās, informāciju par kuram ir redzama Izpildītāja mājas lapā pie Pasūtījuma veikšanas.
 2. Cenas
  1. Izpildītājam ir pienākums piemērot Preču cenu, kāda tā ir norādīta Izpildītāja piedāvājumā, Pasūtījuma izveidošanas brīdī.
  2. Preču piegādes cena tiek norādīta atsevišķi, veicot katru Pasūtījumu.
 3. Ja kāda no Precēm nav pieejama jebkurā brīdī līdz Pasūtījuma fiziskai nogādāšanai līdz Klientam
  1. Konsultants veic Preces aizvietošanu pēc kritērijiem, kurus Klients ir norādījis Sistēmā izdarot Pasūtījumu.
  2. Konsultants sazinās ar Klientu, lai vienotos par Preču nomaiņu, ja nav iepriekš definēti nomaiņas kritēriji.
  3. Gadījumā ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece pietrūkst un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece tiek nodrošināta tiem Klientiem, kuri pirmie veikuši Pasūtījumu. Klienti, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, tiek par to atsevišķi brīdināti.
 4. Norēķinu kārtība
  1. Pēc pasūtījuma izdarīšanas uz Klienta norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins par pasūtītajām Precēm un Piegādi. Jāveic rēķina apmaksa ar bankas pārskaitījumu EUR val;uta uz Izpildītāja norēķina kontu. Ievērojiet apmaksas termiņu 5 dienas, jo Prece tiek rezervēta līdz apmaksas termiņa beigām.
  2. Ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece pietrūkst un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece tiek nodrošināta tiem Klientiem, kuri pirmie veikuši Pasūtījumu. Klienti, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, tiek par to brīdināti.
  3. Izpildītājs ir atbildīgs par visu LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto nodokļu, nodevu un citu tamlīdzīgu obligāto maksājumu veikšanu par ienākuma, ko viņš gūst no Pakalpojuma sniegšanas Klientam šī līguma ietvaros, gūšanu.
 5. Preču piegāde
  1. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumā. Izņēmuma gadījums ir sveramās preces, kurās piegādāto preču svars var atšķirties no pasūtītā svara ne vairāk kā par 10%.
  2. Piegāde tiek nodrošināta ar Omniva.
  3. Piegādes termiņš ir 5 darba dienas no Pasūtījuma apmaksas saņemšanas dienas.
  4. Ja Izpildītājs nepiegādā Pasūtījumu norādītajā adresē un laikā no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, Izpildītājs sazinās ar Klientu, lai vienotos par jaunu piegādes laiku, par to nesaņemot papildus samaksu, vai atmaksājot Klienta samaksāto naudu, ja Klients atsakās no laikā nepiegādātā Pasūtījuma.
 6. Preču pavadzīme (rēķinam ir jābūt aizpildītam atbilstoši normatīvo aktu prasībām)
  1. Pasūtījuma numurs.
  2. Pasūtījuma izdarīšanas datums.
  3. Speciālas norādes/prasības transportēšanai, ja tādas nepieciešamas.
  4. Piegādē ir jānodrošina tieši tāds Preču daudzums, kāds norādīts Pasūtījumā.
 7. Preču iepakojums
  1. Izpildītājs nodrošina Preču iepakojuma atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, lai nodrošinātu Preču saglabāšanu, veicot transportēšanu līdz to piegādes vietai.
 8. Klienta tiesības un pienākumi
  1. Preču komplektācijas pārbaudi Klientam ir pienākums veikt 1 stundas laikā no Piegādes brīža.
  2. Ja, saņemot Preces, atklājas to vizuāli trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Klients telefoniski, ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību par tiem paziņo Izpildītājam 1 stundas laikā no Piegādes brīža. Puses par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus nav iespējams konstatēt 1 stundas laikā no Pasūtījuma piegādes brīža, bet tie tiek konstatēti Preces ekspluatācijas laikā, bet ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā pēc Preču piegādes.
  3. Konstatējot kādu no minētajiem trūkumiem, 1(vienas) darba dienas laikā no attiecīgā akta sastādīšanas brīža Klients nosuta aktu Izpildītājam. Puses vienojas par situācijas risinājumu, tas ir, vai tiek atgriezta nauda bojātās Preces cenas apmērā, vai arī Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Pušu saskaņotā termiņā piegādāt tādas Preces, kuras atbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai.
  4. Atteikšanās no autorizēta Pasūtījuma nav iespējama.
 9. Klienta atbildība par reģistrējoties norādīto datu pareizību
  1. Klients ir atbildīgs par norādīto datu pareizību, kā arī ar lietotāja reģistrācijas datiem (e—pastu, lietotājvārdu, u.c.) Izpildītāja mājas lapā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai norādot nepareizu piegādes adresi.
  2. Klients ir atbildīgs par visu reģistrējoties norādīto datu uzturēšanu pilnīgā drošībā, un Izpildītājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Klientam, ja Klients ir pavirši uzturējis reģistrācijas datus, kā rezultātā tie ir nonākuši trešo personu rīcībā un ir ļaunprātīgi izmantoti.
  3. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Izpildītājam par iespējamām trešo personu manipulācijām ar Klienta reģistrācijas datiem, kā arī gadījumos, ja Klientam rodas aizdomas, ka viņa reģistrācijas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā.
  4. Izpildītājam ir tiesības bloķēt Klienta pieeju Sistēmai, ja tam šķiet, ka Klienta vārdā, ļaunprātīgi rīkojas trešās personas. Par pieejas bloķēšanu Izpildītājs nekavējoši ziņo Klientam.
 10. Izpildītāja tiesības un pienākumi
  1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, kvalitatīvi, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja profesijai noteiktos standartus, kritērijus un ētikas normas.
  2. Izpildītājam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus.
  3. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumos.
  4. Gadījumā, ja saņemot Klienta pasūtītās preces no ražotāja vai piegādātāja, Izpildītājs konstatē, ka Prece neatbilst Izpildītāja specifikācijā noteiktajām prasībām, Izpildītājs vienojas ar Klientu par Preces maiņas termiņiem un maināmo Preci vai alternatīvu Preci neatbilstošajai.
 11. Preču kvalitātes nodrošināšana
  1. Preču nodošanas un pieņemšanas brīdī Precēm jāatbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai un Preču kvalitātei jāatbilst Preču ražotāja noteiktajiem standartiem un lietošanas termiņiem. Izpildītājs nodrošina Preču kvalitātes atbilstību ES un LR spēkā esošajiem kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātiem un citiem ES un LR normatīvajos aktos noteiktajiem normatīviem.
  2. Izpildītājs garantē, ka piegādātās Preces ir derīgas ekspluatācijai, un nodrošina Preces marķējumu valsts valodā, atbilstošu Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas prasībām.
 12. Preču atgriešana kvalitātes neatbilstības gadījumā
  1. Ja, saņemot Preces, atklājas to vizuāli redzami trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Klients telefoniski, ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību par tiem paziņo Izpildītājam 1(vienas) stundas laikā no Piegādes brīža. Puses par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Preču pieņemšanas brīdī nav iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti Preces ekspluatācijas laikā, bet ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā pēc Preču piegādes.
  2. Konstatējot kādu no minētajiem trūkumiem, 1(vienas) darba dienas laikā no attiecīgā akta sastādīšanas brīža Klients nosuta aktu Izpildītājam. Puses vienojas par situācijas risinājumu (tiek atgriezta nauda bojātās Preces cenas apmērā, vai arī Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Pušu saskaņotā termiņā piegādāt tādas Preces, kuras atbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai).
  3. Akcijas Preces tiek atgrieztas un nauda tiek atmaksāta atbilstoši akcijas Preču cenai par kādu tās tika iegādātas.
  4. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru Kabineta 2002. gada 28. maija noteikumiem Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu", Klientam ir tiesības vienpusēji un neatkarīgi no preču atbilstības kvalitātei atkāpties no Līguma 14 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, izņemot, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātais kosmētikas, sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir ticis atvērts un lietots. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, viņš 7 kalendāro dienu laikā no rakstiska atteikuma sniegšanas brīža atdod pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam preci vai lietu tādā pašā kvalitātē un oriģinālajā iepakojumā, kādā to saņēma, un tajā pašā vietā, kur to saņēma, vai citā vietā, par kuru Puses vienojas, un Izpildītājs atmaksā patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.
 13. Dokumentācija un Datu aizsardzība
  1. Izpildītājs šajā Līgumā apliecina, ka patenti un citas rūpnieciskās īpašuma tiesības uz piegādājamām Precēm ir nodrošinātas tādā apjomā, kā to paredzējis Preču ražotājs.
  2. Izpildītājs nodrošina personu datu aizsardzību atbilstoši LR normatīvajiem tiesību aktiem un saskaņā ar Fizisko personu datuaizsardzības likumu.
  3. Klients iesniedz un atļauj, atbilstoši šī līguma mērķim, Izpildītājam apstrādāt sekojošus personas datus:
   1. Personas informāciju (vārds, uzvārds; dzimums, pilsonība, personas kods, faktiskā dzīvesvietas adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese);
   2. Kontakt informāciju (tel. numurs, e-pasts).
  4. Klients nodrošina, ka Klienta sniegtā informācija ir pilnīga, aktuāla un patiesa.
  5. Izpildītājs apņemas apstrādāt šajā līgumā minētos personas datus, saglabāt tos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā servisa uzlabošanai.
 14. Garantijas un serviss
  1. Izpildītājs nodrošina Precēm ražotāja noteiktu garantiju no Preču pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.7.punktu. Šajā Līgumā noteiktās garantijas saistības ir spēkā, ja Klients nepārkāpj Preču ražotāja noteiktos ekspluatācijas instrukciju nosacījumus.
  2. Pieeja Izpildītāja mājas lapai nevar tikt garantēta visu laiku. Dažkārt tā var būt ar traucējumiem sakarā ar labojumiem, uzturēšanu vai jaunu iespēju ieviešanu.
  3. Visi riski, kas saistīti ar Interneta lietošanu, ir jāuzņemas pašam Klientam. Izpildītājs nenes atbildību par to, ka Klienta datora aprīkojums nav savietojams ar Izpildītāja sistēmu, programmatūru vai telekomunikācijas saitēm, tehniskajām problēmām Izpildītāja mājas lapā.
  4. Ja Klientam rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar Pasūtījumu veikšanu vai citām darbībām Izpildītāja mājas lapā, Klientam ir jākontaktējas ar klientu servisu.
 15. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība
  1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  2. Ja Klients vai viņa pilnvarots pārstāvis nepieņem Pasūtījumu attiecīgajā līgumā noteiktajā adresē un noteiktajā laikā vai atsakās no Pasūtījuma pēc tam, kad Pasūtījums ir bloķēts, tad Izpildītājam ir tiesības ieturēt 100% apmērā Klienta iemaksāto avansu Pasūtījuma rēķina apmaksai kā līgumsodu zaudējumu segšanai.
  3. Gadījumā ja nav bijusi vienošanās par piegādes termiņa pagarinājumu un Izpildītājs kavē Līguma noteikto Preču piegādes termiņu, tad Klientam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Pasūtījuma cenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no Pasūtījuma cenas.
  4. Izpildītājs neatbild par Klienta trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ieskaitot finansiālus zaudējumus, tiešā vai netiešā veidā.
  5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.
  6. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem Līguma izpildes nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas rakstiski savlaicīgi jāpaziņo Klientam, norādot iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus Līguma nosacījumos. Klients var piekrist Izpildītāja piedāvājumam un nosacījumus grozīt, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem. Ja Klients noraida Izpildītāja piedāvājumu, to nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam.
 16. Īpašuma tiesības
  1. Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet Klientam līdz ar Preču pieņemšanas brīdi.
  2. Piegādājamo Preču nejaušas nozaudēšanas vai bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz Izpildītāju līdz Preču pieņemšanas brīdim.
 17. Nobeiguma noteikumi
  1. Šis Līgums stājas spēkā ar pasūtījuma autorizācijas brīdi.
   1. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot abpusējos maksājumus un piegādes saistības.
   2. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveida paziņojot otrai Pusei vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja Puse ar tiesas nolēmumu atzīta par maksātnespējīgu vai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi (apraksts 17.1.3).
   3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi ja ir gadījies situācija kuru nebija iespējams paredzēt (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jaunie valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).
   4. Pusei kas ir nokļuvusi tādā situācija, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
   5. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.
  2. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
   1. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī līguma nosacījumiem.
   2. Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar šī Līguma nosacījumiem un neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie Izpildītāja Klientu konsultantiem. Izpildītājs neatbild par sekām, gadījumos, kad Klients ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar šī Līguma nosacījumiem.
  3. Izpildītājs var grozīt vai papildināt līgumu, par to paziņojot Klientam, dodot atbilstošu paziņojumu mājas lapā.
  4. Gadījumā ja Klients nepiekrīt izmaiņām vai papildinājumiem, Klients sazinās ar klientu konsultantu jautājumu noskaidrošanai.
  5. Ja Klients pēc paziņojuma saņemšanas ir izmantojis Izpildītāja mājas lapu, lai veiktu Pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņas pieņēmis un sadarbība tiek turpināta.
  6. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tad nekādā veidā tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Līdzēji apņemas pielikt visas pūles spēku zaudējušo noteikumu nomaiņai ar jauniem, juridiski spēkā esošiem noteikumiem, kas vistuvāk atbilst Līdzēju sākotnējai vēlmei.
   1. Attiecībā uz visiem pārējiem līgumā neatrunātiem noteikumiem, Puses vadās no LR normatīvajiem aktiem.
   2. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad tā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
  7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un tiesību aktiem.
  8. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.